Werkwijze fotoreportages en lifesyle shoots

André weet ieder gezinslid snel op zijn gemak te stellen en neemt overal goed de tijd voor. Hij is erg creatief en bedenkt de gekste poses (zoals handstand of half achter een boom). De foto's van onze gezinsshoot zijn dan ook prima gelukt, zelfs van mijn zoon die eigenlijk niet wou. Mijn dochters zijn gefotografeerd als waren zij echte modellen. Superleuke middag gehad met dito resultaat! Ik beveel André dan ook van harte aan!

Marjolijne Samwel

Codetic

Een goede foto heeft attentiewaarde. Een beeld dat bij blijft, de aandacht trekt, informeert, instrueert, of zelfs verleidt. Een geslaagd beeld kan zo omzet genereren. Wat een geslaagd beeld is, hangt af van een aantal factoren. Wat is bijvoorbeeld de doelgroep, wordt het gebruikt op een website, een billboard of een reclamefolder?
Voor bedrijven en verenigingen maken we bijvoorbeeld:

 • websitefoto’s, dek aan producten, foto’s die een verhaal vertellen of een specifieke sfeer neer zetten
 • fotoverslag van een evenement
 • reclamefoto’s
 • interieurfotografie
 • folders (beeldwerk of gehele folder)
 • posters en affiches
 • zakelijke portretten

Marinsal
Fotoserie voor de website van een marine consultancy bedrijf. We hebben verschillende werklocaties gebruikt, zodat zowel het administratieve karakter als het ‘hands-on’ karakter van het werk wordt weergegeven. Daarnaast hebben we een paar sfeerfoto’s gemaakt, zoals de flat-lay foto die hiernaast staat.
Zie 
hier de website van Marinsal met onze foto’s.

 

SVR hypnose

Fotoreportage voor de website van hypnose therapeute Saskia.  Op haar website vind je meer informatie over SVR hypnose en zie je onze foto’s terug.

Saskia’s reactie op onze foto’s: “André is een fotograaf die je snel op je gemak stelt. De foto’s zijn mooi en worden snel geleverd. Alle ideeën die je zelf inbrengt worden serieus genomen en er wordt goed met je meegedacht. Ik ben erg blij met het eindresultaat!”

Lou Flowers

Grote hoeveelheden foto’s van de prachtige bloemwerken van Milou, de eigenaresse van Lou Flowers. We hebben foto’s gemaakt van trouwbloemwerk en rouwstukken van deze creatieve startende bloemiste.

Coutinho uitgeverij

Fotoreportage van het nieuwjaarsfeest met personeel en schrijvers.

Andrea zij dit over onze foto’s: “Bedankt voor de foto’s. Ze zijn erg mooi geworden. Ook Nynke is zeer tevreden. Je hebt vanuit veel verschillende hoeken gefotografeerd wat mooie plaatjes heeft opgeleverd. Daarnaast denk ik ook doordat  je zo een grote lens hebt dat het heel veel spontane foto’s zijn geworden omdat mensen niet in de gaten hadden dat je foto’s maakte.

Small Steps Leiden BSO en KDV

 1. Reportage van het openingsfeest
 2. Serie voor website en andere reclame-uitingen die hun innoverende pedagogische ideeën laat zien
Marijn over onze foto’s: “Wat zijn ze weer fantastisch mooi zeg!! Mijn team is al laaiend enthousiast, de ouders vast ook! Ik ga ze deze week delen…. Ontzettend bedankt!”  
 

L’Oréal
Vele reportages van Spring- en Autumn Sale evenementen, Sinterklaasfeesten, Brandstorm, portretten en groepsfoto’s van teams.

Play-inn The Wall Utrecht
Een serie foto’s voor het bedrijf in opstartfase, bedoelt voor pers en in uitingen op social media. De foto’s worden nog altijd gebruikt in flyers.
 
Jacot Audiovisueel

Opbouw van verschillende grote corporate events van bijvoorbeeld:

 1. Rijkswaterstaat
 2. Deloitte
 3. Nutreco
Deloitte
Reportage van een groot bedrijfsevenement.
 
Gemeente Zoetermeer
Informatieve reportage over het project Adoptiegroen, waar buurtbewoners een stukje gemeentegrond beheren en gebruiken als moestuin, ontmoetingsplek, vlindertuin en meer.
Onder andere gemaakt voor de uitgave van een boekje voor verspreiding binnen de gemeente.
 
Haarlems Symfonisch Blaasorkest
Reportages van diverse concerten. De foto’s zijn gebruikt voor de website en als reclamemateriaal.
 
Volleybalvereniging De Valk
 1. Fotoreportage ter ere van de nieuwe sportkleding.
 2. Fotoverslag van de clinic, gegeven door het Nederlandse Nationale Damesteam Volleybal.
Damiate Band Haarlem
 1. Registratie van diverse optredens.
 2. Presentatiefoto’s van Damiate Band en Jong Damiate.”

Dat hangt af van de vraag die we krijgen. Soms is er al een vastomlijnd idee en dan werken we binnen het gegeven kader. We houden daarbij rekening met huisstijl, imago, branding. We denken echter ook graag actief met u mee om de gewenste sfeer, uitstraling en inhoud van het beeldmateriaal te bepalen.

Dat doen we bijvoorbeeld met moodboards en uitgebreid contact vooraf. Dat betekent dat, hoewel er in onze fotografie altijd ruimte is voor creativiteit en spontaniteit, het voor u duidelijk zal zijn wat u van het eindresultaat mag verwachten. Dat kan alleen met maatwerk en dat is wat wij leveren.

Een goede foto mag gezien worden. We maken graag unieke, tastbare eindproducten.
Eén product is bij uitstek geschikt voor diverse bedrijfsruimten: het Visual Frame. Een robuust aluminium frame met daarin een verwisselbaar (brandveilig, wasbaar, stootbestendig) doek. Deze kunnen zelfs als tussenwand, deur of geluidsabsorberend materiaal gebruikt worden. Dat maakt het geschikt voor uiteenlopende locaties, waaronder ook publieke ruimten en werkplaatsen.
Vraag ons gerust naar de mogelijkheden en andere creatieve oplossingen.

Kim bijvoorbeeld ging promoveren tot Doctor en vroeg ons de verdediging van haar proefschrift en het feest daarna vast te leggen. Dat hebben we natuurlijk gedaan!

Maar ook als je een jubileum, familiefeest hebt of iets anders dat belangrijk voor jou (of jullie) is, maken wij graag je foto’s en als je wilt, maken we er ook een mooi fotoalbum van.

Een ander voorbeeld is een dame die bij ons langkwam met een speciaal verzoek. Haar zoon had haar grillrestaurant overgenomen. We hebben toen een oude zwart-wit foto waarop hij bij de bouw van het pand stond bewerkt en deze laten drukken op glas. Daarachter, op hout, hebben we een foto gemaakt van het gebouw zoals het nu is. Zo kijk je door de tijd heen naar het heden. Mooi voorbeeld van  maatwerk!  

Of een groot bedrijf ons een foto-opdracht geeft, een ZZP-er of een particulier, voor ons is iedereen belangrijk. We besteden veel aandacht aan àl onze klanten.

Dat betekent dat we uitgebreid uitvragen wat je precies wilt. Dat is in de praktijk natuurlijk helemaal niet zo eenvoudig, want hoe weet je nu welke soort foto’s je mooi vindt? Aan de hand van voorbeelden bepalen we samen, van te voren hoe het eruit moet komen te zien.

Waar we ook naar kijken, is hoe ‘aanwezig’ we mogen zijn. Kunnen we flitsen? Mag je een camera horen klikken of is dat al direct verstorend? Daar houden we in onze voorbereidingen al rekening mee. Welke camera’s nemen we mee en welke lenzen hebben we nodig?

Daarnaast passen we ons ook aan de dresscode aan, zodat we passen in het gezelschap waar nodig.

Heb je speciale wensen, laat het ons gerust weten!

Onafhankelijkheidsweg 49, 2332 ZP Leiden

Algemene Voorwaarden

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Aw: Auteurswet 1912

Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.

Beelddrager: de drager waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een print, afdruk, (foto)boek, duplicaat, usb-stick.

Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.

Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.

Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw.

Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen FotoSynthese en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

Offerte

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. FotoSynthese heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht
niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

Vergoeding

Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door FotoSynthese gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.

Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal FotoSynthese naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij FotoSynthese onder meer zal kunnen aanknopen bij (i) de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar vergoedingen zoals door collega's van FotoSynthese in rekening gebracht, (ii) hetgeen in voorgaande gevallen rechtens als redelijk en billijk is bestempeld,
(iii) vergelijkende vergoedingen zoals die in
omringende landen door fotografen in rekening worden gebracht en (iv) de omvang en reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.

Indien aannemelijk is dat FotoSynthese hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de Wederpartij in aanmerking.

Factuur en betaling

De Wederpartij zal de factuur van FotoSynthese op onjuistheden controleren. Indien de Wederpartij niet binnen tien werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante

redenen heeft afgewezen en aan FotoSynthese heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de Wederpartij op reclamatie.

Betaling dient te geschieden binnen de termijn gegeven op de factuur.

Indien FotoSynthese het verschuldigde bedrag niet binnen de in 5.2 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij in verzuim en derhalve de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 2%.

Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.

Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van FotoSynthese nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met FotoSynthese dan ook.

Controle

Indien de vergoeding op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de Wederpartij, heeft FotoSynthese na een opgave van de opdrachtgever het recht om de administratie van de opdrachtgever te controleren door een door de fotograaf aan te wijzen RA/AA accountant. 6.2 In het geval dat de uitkomst van de controle meer dan 2% afwijkt van de opgave en afrekening van de Wederpartij dan komen de kosten van de controle volledig
voor rekening van de Wederpartij. Bovendien zal de Wederpartij alsdan de op basis van de daadwerkelijke gegevens verschuldigde vergoeding, na facturering aan FotoSynthese voldoen.

Bewijsexemplaar

Bij openbaarmaking van een Fotografisch werk dient de Wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan FotoSynthese te doen toekomen.

Levering

Verzonden Beelddragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij tot het moment dat de Beelddragers door FotoSynthese onbeschadigd retour zijn ontvangen.

Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Wederpartij.

Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door FotoSynthese vastgesteld.

Indien FotoSynthese en de Wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft FotoSynthese het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen.

Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk aan FotoSynthese te worden medegedeeld. FotoSynthese heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

Bezit/eigendom Beelddragers

Indien niet is overeengekomen dat Beelddragers in het bezit van de Wederpartij blijven, heeft deze onverwijld na het overeengekomen gebruik voor kosteloze retournering aan FotoSynthese zorg te dragen. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van FotoSynthese.

Indien een Beelddrager niet binnen vier weken na de overeengekomen termijn aan FotoSynthese is geretourneerd, wordt hij als vermist beschouwd.

In geval van vermissing of beschadiging van een Beelddrager is de Wederpartij gehouden de schade die de fotograaf hierdoor lijdt te vergoeden.

Beelddragers blijven eigendom van FotoSynthese. De Wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

Zichtzendingen

Als zichtzending ter beschikking gestelde Beelddragers die niet worden gebruikt, dienen door de Wederpartij binnen tien werkdagen na ontvangst te worden geretourneerd.
Als zichtzending ontvangen digitale bestanden met Fotografische werken die niet worden gebruikt, dienen door de Wederpartij binnen tien werkdagen na ontvangst te worden gewist dan wel vernietigd.

In het geval Beelddragers en/of digitale bestanden met Fotografische werken langer worden behouden dan de overeengekomen periode, is de Wederpartij gehouden de schade die de Fotograaf hierdoor lijdt te vergoeden.

De Wederpartij is niet alleen verplicht tot tijdige retournering van de origineel aan hem verzonden Beelddragers aan de Fotograaf, maar hij zal ook geen enkel vervaardigd duplicaat in welke vorm dan ook van de Beelddragers en/of ontvangen digitale bestanden met Fotografische werken behouden en ieder zulk duplicaat meteen (doen) vernietigen.

Herstelkosten

Indien de codering of andere aanduidingen achterop een Beelddrager in het beheer van de Wederpartij onleesbaar zijn geworden of zijn verdwenen, heeft de Fotograaf recht op vergoeding van de herstelkosten door de Wederpartij.

Opdracht

Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij FotoSynthese zich jegens de Wederpartij verbindt om Fotografische werken te maken en/of te leveren.

Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van FotoSynthese. Deze aanvaarding kan mede blijken uit het sturen

door FotoSynthese aan de Wederpartij van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door de Wederpartij aan zich wordt gehouden of bij gebreke daarvan, uit de feitelijke wetenschap en gedogen van de Wederpartij van het uitvoeren van werkzaamheden door de Fotograaf overeenkomstig de offerte.

FotoSynthese heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door FotoSynthese slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan FotoSynthese is geretourneerd.

In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft FotoSynthese recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is FotoSynthese volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie FotoSynthese werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen, inclusief modellen en stylisten.

Internet

De Wederpartij zal van de Fotografische werken geen andere kopieën maken – digitaal of anderszins – dan die welke strikt noodzakelijk zijn voor het overeengekomen gebruik op internet.

De Wederpartij zal FotoSynthese vrijelijk en kosteloos toegang verstrekken tot ieder
gedeelte van haar website waarop het Fotografisch werk is afgebeeld. Indien hiertoe speciale voorzieningen nodig zijn dan zal hij deze aan FotoSynthese verstrekken.

Auteursrecht

Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij FotoSynthese.

Licentie

Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk of per email en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door FotoSynthese is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van FotoSynthese, hebben bedoeld.

Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.

Indien door FotoSynthese toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring.

Sublicenties

Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

Inbreuk op auteursrecht

Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van FotoSynthese.

Bij inbreuk komt FotoSynthese een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door FotoSynthese gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

Naamsvermelding

De naam van FotoSynthese dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.

Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt FotoSynthese een vergoeding toe van tenminste 100% van de door FotoSynthese gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).
Wanneer de Wederpartij schriftelijk toestemming heeft verkregen het Fotografische werk te verveelvoudigen, in
welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van FotoSynthese op deze reproducties wordt aangebracht. In het geval van digitale/elektronische kopieën is de Wederpartij tevens gehouden er zorg voor te dragen dat de volledige metadata - zoals ze door FotoSynthese tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt - behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens de EXIF, de IPTC, de XMP en de ICC standaards.

Persoonlijkheidsrechten

De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.
Bij schending van bedoelde
persoonlijkheidrechten komt FotoSynthese een vergoeding toe van tenminste 100% van de door FotoSynthese gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

Rechten van derden

De Wederpartij die een Fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De Wederpartij vrijwaart FotoSynthese van alle aanspraken te dier zake.

FotoSynthese is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

Aansprakelijkheid

Fotograaf FotoSynthese is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van FotoSynthese of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

Faillissement/surséance

Zowel FotoSynthese als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft FotoSynthese het recht de verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

Rechts- en forumkeuze

Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. 24.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten. 24.3 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
Recht van FotoSynthese voor gebruik beeldmateriaal

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, behoud FotoSynthese zich het recht voor beeldmateriaal, gemaakt in opdracht, te plaatsen op de eigen website of portfolio.

Aanvullende Voorwaarden

Aanvullende Voorwaarden van FotoSynthese bij reportages

De algemene voorwaarden zijn van toepassing. Aanvullend hier op gelden de volgende aanvullende voorwaarden bij bruiloft-, feest-,en andere vergelijkbare reportages die door de aard van het evenement niet over of op een ander moment kunnen.

Reportage

Wij streven zoveel mogelijk na om alle personen, onderwerpen en momenten fotografisch vast te leggen op een manier en ineen stijl zoals in een voor gesprek is besproken. Desondanks kunnen wij niet garanderen dat alle (spontane)momenten, personen en onderwerpen door ons geregistreerd worden. Dat hoort bij de aard van een reportage.Wij kunnen dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor dergelijke ontbrekende beelden.

Wij streven er te allen tijde naar ruimschoots op tijd aanwezig zijn.

Bij overmachtsituaties, zoals extreme, onvoorziene weersomstandigheden, verkeersdrukte, defecten of diefstalwaardoor we later dan afgesproken aanwezig zijn, bieden we u een evenredige korting voor de gemiste tijd aan.

Overmacht

In het geval van ziekte of lichamelijk letsel kan het zijn dat de fotograaf van FotoSynthese de reportage niet kan uitvoeren. Het zelfde geldt wanneer een naaste zeer ernstig ziek is of in het geval van een sterfgeval vaneen naaste. In een dergelijk geval proberen wij een bevriende fotograaf in te schakelen om de reportage doorgang te kunnen geven. In het uitzonderlijke geval dat wijde reportage niet

kunnen doen,stellen we u zo snel mogelijk op de hoogte en proberen u, waar mogelijk,te helpen met het vinden van een andere fotograaf.

Wij werken met apparatuur, waaronder camera's, lenzen, geheugenkaartjes, computers e.d. Onze apparatuur is bedoeld voor professioneel gebruik en hier zijn we zuinig op en dit wordt goed beschermd. Daarnaast werken we met back-up materiaal. Er is een tweede camera, meerdere lenzen, meerdere opslagmedia etc. Desondanks is nooit volledig uit te sluiten dat er door bijvoorbeeld diefstal of technisch falen fotomateriaal verloren gaat. Doorgaans gebruiken wij bij één reportage meerdere geheugenkaartjes. Als onverhoopt een deel van de foto's verloren is gegaan passen wij de prijs evenredig aan.

Fotomateriaal

De foto's worden zo snel mogelijk na thuiskomst gekopieerd en geback-upt om de kans op verloren gaan bij enig technisch falen, diefstal, of schade door brand, overstroming

De foto's worden zo snel mogelijk na

e.d.  te verkleinen.We gebruiken zoveel mogelijk fysiek gescheiden locaties voor de opslag van het materiaal, waar onder ook online.Onze zorgvuldigheid wat dit betreft, zal de kans dat er iets mis gaat tot minimaal beperken, maar kan niet 100%garanderen dat er nooit iets fout kan gaan.

In deze, of vergelijkbare situaties met overmacht, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele (financiële) schade.

opgesteld d.d. 15 juni 2018 1/6

Privacyverklaring


Fotosynthese is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Persoonsgegevens die wij verwerken

Fotosynthese verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en producten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

⦁ Voor- en achternaam, bij bruiloften ook de naam van je aanstaande partner.

⦁ Adresgegevens

⦁ Telefoonnummer

⦁ E-mailadres

⦁ Bankrekeningnummer

⦁ De datum van de opdracht (zoals bij een bruiloft is dat je trouwdatum)

⦁ Je klantenreactie met voornaam


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Fotosynthese verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
⦁ Het afhandelen van jouw betaling

⦁ Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

⦁ Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

⦁ Om goederen en diensten bij je af te leveren

⦁ Fotosynthese verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Fotosynthese maakt foto’s in jouw opdracht. Biometrische gegevens en ras zijn af te leiden uit deze foto’s. In de ‘Algemene verordening gegevensbescherming’ worden deze beschouwd als bijzondere/en/of gevoelige persoonsgegevens. Wij bewaren deze foto’s voor onze opdrachtgevers als back-up, maar ook voor ons portfolio omdat dit voor ons als fotograaf ons het middel is om onze kwaliteiten als fotograaf te kennen te geven is, conform onze Algemene voorwaarden. Bij de foto’s online gebruiken we alleen voornamen, in de fotobestanden zit informatie over de datum waarop de fotografie gemaakt is. Op verzoek gebruiken we de foto’s anoniem of alleen off-line.


Geautomatiseerde besluitvorming

Fotosynthese neemt zelf niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fotosynthese) tussen zit. We maken wel gebruik we andere Fotosynthese gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Adobe Photoshop (t.b.v. fotobewerking)

Adobe Lightroom (t.b.v. fotobewerking)

Adobe Camera Raw (t.b.v. fotobewerking)

Portrait pro body (t.b.v. fotobewerking)

Portrait pro studio (t.b.v. fotobewerking)

Perfect Effects (t.b.v. fotobewerking)

Smart Photo editor (t.b.v. fotobewerking)
Wetransfer (t.b.v. verzending van bestanden)

Send Anywhere (t.bv. verzending van bestanden)
Picture Present (t.b.v. je online album, app en het kunnen plaatsen van bestellingen; beeldmateriaal is toegankelijk met wachtwoord)

Canon Irista en Canon OPA (als online back-up en om beeldmateriaal met je te kunnen delen; beeldmateriaal is toegankelijk met wachtwoord)

Social Media en eigen website, ondergebracht bij Mijndomein E-boekhouden (voor onze boekhouding)

Fotosynthese bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn >

Reden Personalia > 7 jaar > wettelijke verplichting

contactgegevens > 7 jaar > als onderdeel van de factuurgegevens die we voor de belastingdienst moeten bewaren

Datum van de opdracht > 7 jaar > Voor de traceerbaarheid van de opdrachten

Foto’s > komen in een pool van foto’s van andere opdrachten. Foto’s worden alleen met toestemming online geplaatst > De foto’s vallen onder portretrecht en auteursrecht en kunnen langer worden gebruikt en bewaard als versterking van het artistieke beeldmateriaal dat nodig is voor het uitoefenen en te kennen te geven van onze expertise als fotograaf en beeldbewerker.

Delen van persoonsgegevens met derden

Fotosynthese verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Fotosynthese blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Fotosynthese gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fotosynthese en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar fotograaf@fotosynthese.art.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Fotosynthese wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Fotosynthese neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.


Contactgegevens

Onafhankelijkheidsweg 49

2332ZP Leiden 0615226693

http://www.fotosynthese.art

fotograaf@fotosynthese.art

06 - 15 22 66 93

Alle rechten voorbehouden aan Fotosynthese fotografie